Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
Rychlé vyhledávání
Rozšířené vyhledávání
Žádosti o akreditaci a registraci
Nápověda
Nápověda
Ovládání aplikace

Vyhledávání

Vyhledávání je možné provádět přes všechny subjekty, nebo přes konkrétní druhy subjektů.
  • Pro vyhledání přes všechny subjekty klikněte v menu na odkaz "Rychlé vyhledávání".
  • Vyhledávání přes konkrétní druh subjektů provedete kliknutím na požadovaný druh subjektu v menu.
Pro vyhledání subjektu vyplňte požadovaná pole a na základě zadaných podmínek klikněte na tlačítko vyhledat (obrázek s "lupou"). Pro smazání zadaných podmínek klikněte na tlačítko smazat (obrázek se "košťátkem").
Pole pro filtrační podmínky mohou zůstat prázdná. Pod tabulkou subjektů jsou umístěna čísla stránek. Výběr stránky se provádí kliknutím (při změně stránky se zachovávájí filtrační podmínky).

Export

Export je možné provádět přes celý seznam, seznam konkrétních subjektů, nebo detail požadovaného subjektu. Export se provádí do souboru PDF, nebo XLS (Microsoft Excel). Dále je možné provést export celého seznamu, nebo seznamu vyhledaných subjektů.
  • Export seznamu všech subjektů provedete kliknutím na odkaz "Rychlé vyhledávání" v menu a pod tabulkou subjektů klikněte na tlačítko požadovaného exportu.
  • Export konkrétního seznamu subjektů provedete kliknutím na požadovaný subjekt a poté kliknutím na tlačítko požadovaného exportu, které se nachází pod tabulkou subjektů.
  • Pro export konkrétního subjektu nejprve vyberte požadovaný subjekt ze seznamu, který vyberete kliknutím na název subjektu. Export provedete kliknutím na tlačítko "vytvořit výpis", který provede export do PDF.
Tlačítka jsou znázorněna na následujících obrázcích, kde vlevo je umístěno tlačítko pro export do PDF a vpravo do XLS (Microsoft Excel). Všechna tlačítka se nachází na právé straně dole pod tabulkou subjektů, případně pod detailem subjektu.
Tlačítko pro vytvoření výpisu vypadá následovně:

Vytvoření žádosti

Vytvoření žádosti o akreditaci provedete kliknutím na odkaz v menu "Žádosti o akreditaci a registraci". Poté vyberte druh subjektu, který žádá o akreditaci či registraci. Pro vložení žádosti do systému nejprve vyplňte všechna povinná pole, která jsou označena červenou hvězdičkou. Dále klikněte na tlačítko které se nachází vpravo dole. Toto tlačítko vypadá následovně:
Často kladené otázky

Zatím nebyly vzneseny žádné otázky.

Legislativa
Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů

Ministerstvo spravedlnosti ČR vede v elektronické podobě podle § 48 odst. 1 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) veřejný Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů (dále jen „Registr“). Do Registru Ministerstvo spravedlnosti ČR zapisuje na základě vlastní žádosti advokáty a subjekty poskytující obětem služby psychologického a sociálního poradenství, které získaly oprávnění pro poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence na základě registrace podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo spravedlnosti ČR zapisuje do Registru některé další subjekty, a to za prvé, střediska Probační a mediační služby a za druhé, akreditované subjekty pro poskytování právních informací nebo restorativní programy po udělení akreditace. Registr představuje aktuální seznam poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, druhů jimi poskytovaných služeb a jejich územního rozsahu. Registr slouží jako informační zdroj o dostupných službách pro oběti a všechny subjekty, které mají povinnost oběti o subjektech pomoci informovat.

Kdo rozhoduje o žádostech a podle jakých zákonů?

O udělování akreditací a zapisování subjektů do Registru rozhoduje odbor vězeňství a Probační a mediační služby Ministerstva spravedlnosti ČR, a to ve správním řízení. Příslušný správní orgán proto postupuje kromě příslušných ustanovení zákona o obětech trestných činů i podle daných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pokud žádosti splňují všechny podstatné náležitosti, rozhodne příslušný správní orgán nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Nesplňuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve Ministerstvo spravedlnosti ČR žadatele k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu, o kterou se poté prodlužuje celková doba pro rozhodnutí ve věci. Současně s výzvou k odstranění nedostatků řízení o udělení konkrétní žádosti usnesením přeruší.

© 2013 - 2024 Tender systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Produkční verze / 1.05